OOPS!!~我們已經調派了一群強而有力的猴子進行時間系統的修補了!
霸榮噶舉傳承
上方的裝飾圖
下方的裝飾圖
  • ཀྲུང་ཧཱ་མན་གོ་འབའ་རོམ་བཀའ་བརྒྱུད་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་གླིང་།
  • No.195.Section.4.Ching Daw Rd.Petun.Taichung.Taiwan.R.O.C
  • TEL: (886)04 ‑22315998
  • FAX: (886)04 ‑22315968
  • E-mail:paljor66@yahoo.com.tw